Посадова інструкція лікаря-невропатолога

20.07.2015

Посадова інструкція лікаря-невропатолога

Загальна частина

Основними завданнями лікаря-невропатолога є надання спеціалізованої лікувально-профілактичної та консультативної допомоги

Дорослому населенню, яке проживає в районі діяльності поліклініки, а також робітникам і службовцям прикріплених підприємств.

Призначення та звільнення лікаря-невропатолога здійснюється

Головним лікарем поліклініки згідно з чинним законодавством.

Лікар-невропатолог у своїй роботі підпорядковується безпосередньо

Заступнику головного лікаря з медичної частини. а при його відсутності головного лікаря поліклініки.

Лікарю-невропатологу підпорядковується середній медичний персонал

Кабінету.

У своїй діяльності лікар-невропатолог керується вказівками і розпорядженнями муніципальних органів охорони здоров’я,

Наполягань посадовою інструкцією, а також методичними рекомендаціями щодо поліпшення медичної допомоги хворим неврологічного

Профілю.

II. Обов’язки

Для виконання своїх функцій лікар-невропатолог зобов’язаний:

1. Проводити амбулаторний прийом за графіком, затвердженим адміністрацією поліклініки, регулюючи потік відвідувачів шляхом раціонального розподілу повторних хворих.

2. Забезпечувати своєчасне виявлення хворих із захворюваннями нервової системи.

3. Проводити кваліфіковане і систематичне лікування

Хворих неврологічного профілю.

4. Забезпечувати правильне проведення експертизи тимчасової

Непрацездатності та своєчасне направлення хворих з хронічними формами захворювань на КЕК і МСЕК.

5. Проводити диспансерне спостереження за хворими неврологічного профілю, ветеранам війни і праці персональними пенсіонерами у відповідності з вказівками МОЗ і МП РФ.

6. Консультувати хворих за направленням інших спеціалістів

Установи, у тому числі на дому.

7. Здійснювати, згідно з показаннями, своєчасну

Госпіталізацію хворих.

8. Забезпечувати наступність між амбулаторно-поліклінічним закладом та стаціонаром в обстеженні і лікуванні хворих.

9. Дотримуватися у своїй роботі принципів деонтології.

10. Проводити аналіз захворюваності та розробляти заходи щодо профілактики захворювань нервової системи у районі діяльності закладу.

11. Здійснювати контроль і керівництво роботою середнього медичного персоналу кабінету.

12. Проводити заходи з підвищення кваліфікації лікарів

Інших спеціальностей установи з питань невропатології.

13. Організовувати і проводити серед населення пропаганду санітарно-гігієнічних знань з профілактики захворювань нервової

Системи.

14. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію та рівень медичних знань медичних сестер кабінету.

15. Вести медичні карти амбулаторних хворих, виписувати

Рецепти.

16. Забезпечувати правильне ведення медичної документації

Медичною сестрою кабінету.

III. Права

Лікар-невропатолог має право:

— вносити пропозиції адміністрації поліклініки з питань

Поліпшення організації лікувально-профілактичної допомоги населенню,

Організації та умов своєї праці і праці середнього медичного

Персоналу кабінету;

— брати участь у нарадах з питань організації неврологічної допомоги населенню;

— призначати і відміняти будь-які лікувально-профілактичні заходи, виходячи зі стану хворого;

— отримувати інформацію, необхідну для виконання посадових

Обов’язків;

— представляти підлеглий по роботі середній медичний персонал до заохочень і вносити пропозиції про накладення стягнень

При порушенні ним трудової дисципліни і незадовільному виконанні посадових обов’язків.

IV. Оцінка роботи і відповідальність

Оцінка роботи лікаря-невропатолога проводиться заступником

Головного лікаря поліклініки з медичної частини за підсумками роботи

За квартал (рік) на підставі врахування якісних та кількісних

Показників його роботи, дотримання ним вимог основоположних

Офіційних документів, правил трудової дисципліни, морально-етичних норм, суспільної активності.

Лікар-невропатолог несе відповідальність як за неякісну

Роботу і помилкові дії, так і за бездіяльність та неприйняття

Рішень, які входять в сферу його обов’язків та компетенції, в

Згідно з чинним законодавством.

Короткий опис статті: лікар невропатолог Загальна частина Основними завданнями лікаря-невропатолога є надання спеціалізованої лікувально-профілактичної та консультативної допомоги Дорослому населенню, яке проживає в районі діяльності поліклініки, а також робітникам і службовцям прикріплених підприємств. Призначення та звільнення лікаря-невропатолога здійснюється Головним лікарем поліклініки згідно з чинним законодавством. Лікар-невропатолог у своїй роботі підпорядковується безпосередньо

Джерело: Посадова інструкція лікаря-невропатолога

Також ви можете прочитати