Поняття невропатології. Предмет. Завдання. Методи дослідження.

09.09.2015

Поняття невропатології. Предмет. Завдання. Методи дослідження. Ін. питання по невропатології і психіатрії

Зміст 1. Поняття невропатології. Предмет. Завдання. Методи дослідження. (с. 8 Бадалян)

2. Поняття функціональної системи і системогенезу (за Анохіну П. К.).

Принципи системогенезу. (с. 39-42)

3. Функціональні блоки як нейрофізіологічні основи механізмів навчання і виховання

4. Захворювання нервової системи у дітей. Класифікація. Коротка характеристика окремих нозологічних форм.

5. Причина виникнення захворювань нервової системи у дітей.

6. Вроджені захворювання нервової системи. (ті ж, що в питаннях 4 і 5). Причини виникнення. Класифікація. Клінічна характеристика. Наслідки.

7. Перинатальні ураження нервової системи. Причини виникнення. Клінічна характеристика.

8. Віддалені наслідки перинатальних уражень нервової системи. Чинники формують якість віддалених наслідків перинатальних уражень. Класифікація. Коротка характеристика.

9. Енцефалопатія з гіпертензійного-гідроцефальний синдром. Причини. Клінічна характеристика. Тактика педагога.

10. Енцефалопатія з цереброастеническим синдромом. Причини. Клінічна характеристика. Тактика педагога.

11. Енцефалопатія з синдромом рухових порушень. Причини. Клінічна характеристика. Тактика педагога.

12. Енцефалопатія з психопатоподобнымх та неврозоподібні синдроми. Причина. Клінічна характеристика. Тактика педагога.

13. Мінімальна мозкова дисфункція. Визначення. Причини виникнення. Відмітні ознаки. Тактика педагога. 14. Мінімальна мозкова дисфункція. Симптоми прояву. Тактика педагога

15. Судомні стани. Види судом. Небезпека судомних станів для організму дитини. Тактика педагога.

16. Родові травми. Причини виникнення. Клінічна характеристика. Наслідки.

17. Гіпоксія і асфіксія. Етіологія. Патогенез. Наслідки.

18. Гідроцефалія. Класифікація. Стисла характеристика окремих форм. Тактика педагога.

19. Комплексний підхід до організації корекційної діяльності з дітьми, що мають патологію нервової системи

Програма підсумкової атестації:

1. Абілітації дітей і підлітків з розумовою відсталістю (див. питання 19 до іспиту)

2. Гідроцефалія: етіологія, патогенез, клініка, прогноз (див. питання 18 до екз.)

3. Диференційно-діагностичні ознаки олігофренії і деменції.

4. Значення спадкових факторів в етіології загального психічного недорозвитку.

5. ЗПР: загальна характеристика причин і механізмів розвитку. Клініко-психологічна структура дизонтогенеза.

6. Інтелектуальна недостатність, пов’язана з дефектами виховання і дефіцитом інформації (мікросоціальне педагогічна занедбаність)

7. Клінічна характеристика глибокого ступеня розумової відсталості.

8. Клінічна характеристика легкої ступенем розумової відсталості.

9. Клінічні особливості олігофренії, ускладненої лобової недостатністю.

10. Клінічні особливості олігофренії, ускладненої нейродинамическими розладами.

11. Клінічні особливості олігофренії, ускладненої епілептиформним синдромом.

12. Клінічні характеристики важкого ступеня розумової відсталості.

13. Клінічні характеристики помірного ступеня розумової відсталості.

14. Медико-генетичне консультування та рання діагностика розумової відсталості.

15. Мікроцефалія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви.

16. Олігофренія, зумовлені порушенням кількості і будови статевих хромосом.

17. Олігофренія як один з видів психічного дизонтогенеза — психічного недорозвинення.

18. Олігофренія, обумовлена гемолітичною хворобою новонароджених.

19. Олігофренія, обумовлена порушенням кількості і будови аутосом.

Синдром Дауна

20. Олігофренія, ускладнена сенсорними дефектами. Клініко-психологічна характеристика. Лікувальні та корекційні заходи,

21. Органічна деменція: етіологія, клініка, динаміка клінічних проявів.

22. Основні клініко-патогенетичні закономірності олігофренії.

23. Основні принципи діагностики, соціальної адаптації та реабілітації дітей з розумовою відсталістю.

24. Особливості клініки олігофренії, обумовлені інфекційним ураженням плода і ембріона. Синдром вродженої краснухи.

25. Особливості олігофренії, пов’язаної з вродженим сифілісом.

26. Особливості соматичного розвитку і неврологічного стану дітей, страждаючих олігофренією.

27. Особливості розумової відсталості при алкогольному синдромі плоду (алкогольна енцефалопатія).

28. Прикордонна інтелектуальна недостатність. Спотворене психічний розвиток. Особливості особистості, спілкування, моторики.

29. Прикордонна інтелектуальна недостатність. Відставання розвитку шкільних навичок (читання, письмо, рахунок).

30. Принципи систематики олігофренії. Класифікація олігофренії Сухарева Р. Е. і Певзнер М. С.

31. Синдром вродженого токсоплазмозу. Клінічні прояви. Прогноз.

32. Спеціальні (корекційні) дошкільні та шкільні освітні установи.

33. Терапія та профілактика розумової відсталості у дітей і підлітків.

34. Розумова відсталість як медична, психолого-педагогічна та соціальна проблема.

35. Розумова відсталість, обумовлена внутрішньоутробної вірусної патологією.

36. Розумова відсталість, обумовлена поточними спадковими захворюваннями.

37. Шизофренічна деменція: особливості мислення, особистості, поведінки, динаміка клінічних проявів.

38. Епілептична деменція: особливості мислення, особистості, поведінки. Прогноз навченості і соціальної адаптації.

39. Основні напрямки медичної роботи у спеціальних закладах для недоумкуватих дітей.

Введення 1. Поняття невропатології. Предмет. Завдання. Методи дослідження. (с. 8 Бадалян)

Невропатологія (від грец. neuron — нерв, pathos — хвороба, logos — наука) — розділ медичної науки, що вивчає хвороби нервової системи.

Предмет: невропатологія займається вивченням причин різних захворювань нервової системи (етіологія), механізмів розвитку хвороб (патогенез), симптомів ураження різних відділів центральної і периферичної нервової системи, поширеності захворювань нервової системи у різних клімато-географічних зонах, а також серед людей різного віку і різних професій. Крім того, невропатологія займається розробкою методів діагностики, лікування, профілактики хвороб нервової системи і принципів організації спеціалізованої медичної допомоги в залежності від форми захворювань, вікових і професійних особливостей. В сферу компетенції невропатології входить також вивчення впливу нервової системи на розвиток захворювань внутрішніх органів (серце, судини, легені, печінка та ін). Невропатологія є частиною неврології — науки про будову і функції нервової системи.

Завдання:

Методи: для невропатології специфічний метод обстеження хворого — вивчення неврологічного статусу, яке допомагає визначити характер захворювання (воно органічне або функціональне) і локалізацію осередку ураження (так званий топічний діагноз). Додаткові методи дослідження допомагають виявити патологію кровообігу (ангіографія, реографія), внутрішньочерепні вогнища ураження (ехоенцефалографія), ураження нервово-м’язового апарату (електроміографія) і т. д. Широко застосовуються електроенцефалографія, рентгенографія, дослідження органа зору і ін

Самостійною галуззю є невропатологія дитячого віку. У її завдання входять вивчення нервової системи дітей різних вікових груп, розробка нормативів нервово-психічного розвитку дитини, виявлення причин затримок або «спотворень» розвитку, вивчення захворювань нервової системи, розробка методів лікування.

Важливим розділом дитячої невропатології є перинатальна неврологія (peri — близько, natus — родовий), що досліджує особливості формування нервової системи в ранньому періоді в нормальних і несприятливих умовах. Самостійне значення набувають геридитарная неврологія (heriditas — спадковий), що вивчає спадкові хвороби, отоневрология (oticus — вушної), що досліджує поєднані ураження нервової системи, органа слуху та вестибулярного апарату, офтальмоневрология (ophthalmos — очей), що вивчає ураження нервової системи та органу зору. Останнім часом вживається термін «педагогічна неврологія», в завдання якої входить вивчення особливостей нервової системи стосовно до проблем навчання дітей, у тому числі страждають різними порушеннями слуху, зору, рухової сфери, мовлення, а також тих, що відстають в розумовому розвитку.

Знання основ невропатології — необхідна передумова для будь-якого виду педагогічної роботи, особливо з дітьми, що страждають патологією промови, органів чуття, руховими порушеннями, затримкою нервово-психічного розвитку.

2. Поняття функціональної системи і системогенезу (за Анохіну П. К.).

Принципи системогенезу. (с. 39-42)

Спеціалізація медико-біологічних наук все більшою мірою призводить до втрати «великого адреси» — організму як цілого. Біологи і фізіологи все частіше звертаються до проблем біофізичної та молекулярної біохімічної організації живої матерії. Організм як ціле дедалі більше випадає з поля зору дослідників. Цьому значно сприяють і морфологічні дослідження. З морфологічної точки зору організм поділений на органи і тканини. Традиційно склалася «органна» фізіологія — фізіологія печінки, нирок, легенів, шлунка і т. д.

Теорія функціональних систем, запропонована П. К. Анохіним, постулює принципово новий підхід до фізіологічних явищ. Вона змінює традиційне «органне» мислення і відкриває картину цілісних інтегративних функцій організму.

Виникнувши на основі теорії умовних рефлексів В. П. Павлова, теорія функціональних систем з’явилася її творчим розвитком. Разом з тим у процесі розвитку самої теорії функціональних систем вона вийшла за рамки класичної рефлекторної теорії і оформилася в самостійний принцип організації фізіологічних функцій. Функціональні системи мають відмінну від рефлекторної дуги циклічну динамічну організацію, вся діяльність складових компонентів якої спрямована на забезпечення різних пристосувальних результатів, корисних для організму і його взаємодії з навколишнім середовищем і собі подібними.

Список літератури немає

Схожі роботи

Традиційний погляд на криміналістику як науку про розслідування злочинів (слідчої діяльності) все більше піддається сумніву, все менше відповідає практичним потребам. Попереднє розслідування вивчається не тільки з криміналістики, але і кримінально-правової, кримінально-процесуальної та іншими науками юридичного профілю, а також кримінологією, юридичною психологією та ін

1. Ефективність залізобетону як будівельного матеріалу і фактори, що визначали можливість сумісної роботи бетону і сталі. Залізобетон — штучний будівельний матеріал, у якому з’єднані в монолітне ціле сталева арматура і бетон. При такому з’єднанні можна повніше використовувати ті властивості бетону і сталі, які забезпечують загальне високий опір складеного матеріалу.

Конфлікт — це відсутність згоди між двома або більше сторонами — індивідуумами або групами. Кожна сторона прагне «просунути» свою точку зору або мета, і заважає іншій робити те ж саме. Існують різні визначення конфлікту, але всі вони підкреслюють наявність протиріччя, яке приймає форму розбіжностей, якщо йдеться про взаємодію людей.

Дана робота присвячена розгляду однієї з існуючих моделей ринку — монополістичної конкуренції. Метою даної роботи є дослідження всіх її видів, рішення проблеми взаємодії продавців в умовах даної моделі ринку. Актуальність даного питання полягає в тому, що сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур, взаємодіючих на тлі розгалуженої системи правових норм бізнесу, і що об’єднуються єдиним поняттям — ринок.

Юридична психологія вивчає психологічні закономірності, пов’язані з формуванням злочинної установки, утворенням злочинного умислу, підготовкою та вчиненням злочину, а також, створенням злочинного стереотипу поведінки. Юридична психологія займається додатком психологічних знань до судової та виправної сфері діяльності.

Страх — одна з фундаментальних емоцій людини. Страх виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню індивіда і направлена на джерело дій або уявної небезпеки. Особливості страхів у дитячому віці досліджували А.

Щоб повніше зрозуміти, що таке економічна історія, треба відштовхуватися від поняття просто історії, з основами якої ми знайомилися в середній школі. Історію довгий час було прийнято розглядати, в основному, як ланцюг політичних подій: народження і загибелі держав, зміни династій, революцій та війн, народних рухів.

Щоб зрозуміти людину, треба вміти поставити себе на його місце, треба перечувствовать його горе і радість. Д.

Психофізіологія (психологічна фізіологія) — наукова дисципліна, що виникла на стику психології і фізіології, предметом її вивчення є фізіологічні основи психічної діяльності та поведінки людини. Термін «психофізіологія» був запропонований на початку XIX століття французьким філософом Н.

Культурологія або теорія культури — це комплексна гуманітарна дисципліна, метою якої є інтеграція наукового знання про культуру. Культурологія виникла на стику філософії, соціології, психології, антропології, етнографії, мистецтвознавства, лінгвістики та ряду інших дисциплін.

Тема 1.Логіка, її предмет і методи 1.Визначте вид логічного протиріччя або помилки. Поясніть відповідь. 1.1.»Георг IV хотів знати, чи був автором «Веверлея» Скотт». Автор «Веверлея» — Скотт. 1.2. «Ательє приймає замовлення на виготовлення трикотажних виробів з вовни замовника» 1.

Стародавня Греція поняття Логістика грецьке за походженням. У Стародавній Греції означало мистецтво міркування. Семантично виділяють три елементи мовного знака. Всі три елементи мають давньогрецькі корені: — перший елемент позначає слово, представляє такі корені: log logos logos.

Бухгалтерський облік — важливий елемент фінансово-економічних відносин в людському суспільстві, виступаючий в сфері дії комерційного підприємства, як: -ланку управління, здійснює взаємний зв’язок між керівництвом підприємства і його трудовим колективом; -спеціальний фінансовий мову, з допомогою якого відображаються сутність і своєрідність господарської діяльності.

Короткий опис статті: невропатолог невролог 1. Поняття невропатології. Предмет. Завдання. Методи дослідження. (с. 8 Бадалян)

Невропатологія (від грец. neuron — нерв, pathos — хвороба, logos — наука) — розділ медичної науки, що вивчає хвороби нервової системи.

Предмет: невропатологія займається вивченням причин різних захворювань нервової системи (етіологія), механізмів розвитку хвороб (патогенез), симптомів ураження різних відділів центральної і периферичної нервової системи, поширеності захворювань нервової системи у різних клімато-географічних зонах, а також серед людей різного віку і різних професій. Поняття,невропатології.,Предмет.,Завдання.,Методи дослідження.,Ін.,,питання,по,невропатології,і,психіатрії

Джерело: Поняття невропатології. Предмет. Завдання. Методи дослідження. Ін. питання по невропатології і психіатрії — Контрольна.ру

Також ви можете прочитати