• Невропатолога

  «Невропатологія.

  03.08.2015

  «невропатологія»

  Державна освітня установа вищої професійної освіти

  «Поволзька державна соціально-гуманітарна академія»

  Затверджено

  на засіданні кафедри логопедії

  Протокол № від________200 р.

  Зав.кафедрою_________________

  5.1.Навчально-тематичний план дисципліни

  5.2. Зміст розділів дисципліни

  5.3. Методичні рекомендації до проведення практичних занять

  5.3.1. Методичні рекомендації для студентів

  5.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів

  5.3.3 Теми контрольних робіт (для денного відділення)

  7.1. Контрольно-вимірювальні матеріали для проміжної атестації

  7.2. Порядок проведення підсумкової атестації (іспиту)

  7.3. Питання до іспиту

  8. Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни

  9. Словник термінів

  РОЗДІЛ II

  Робоча програма

  РОЗДІЛ I.

  1.Виписка з стандарту

  Значення курсу невропатології для спеціальної педагогіки. Еволюція нервової системи. Будова і функції нервової системи людини. Вікова еволюція мозку. Поняття про системогенезе. Структура нервової системи: головний і спинний мозок. Будова спинного і головного мозку (стовбур, надстволье, середній, проміжний мозок, кінцевий мозок). Особливості будови чутливої і рухової нервової клітини. Поняття про синапсі. Провідні шляхи. Цитоархитектоника кори головного мозку. Три блоки в структурі нервової системи: енергетичний, гностичний, програмування та мотивації діяльності. Загальні уявлення про хвороби нервової системи. Основні неврологічні синдроми: синдроми рухових і чутливих розладів, вегетативної нервової системи, синдроми порушень вищих кіркових функцій: агнозії, апраксія і афазії. Хвороби нервової системи: спадково-органічні захворювання, інфекційні, травматичні, інтоксикаційні, дитячий церебральний параліч. Неврологічні основи патології мови: афазії, алалії, дислексії та дисграфії, дизартрії, розлади темпу і ритму мовлення, заїкання. Розлади мови, зумовлені порушеннями слуху, зору, інтелекту. Вчення про вищої нервової діяльності. Поняття про сигнальних системах. Значення біоритму для життєдіяльності організму. Значення стресу в дитячому віці. Фізичний розвиток і зовнішнє середовище, їх значення для розумового розвитку дитини. Медико-психолого-педагогічне консультування. Раннє виявлення дітей з відхиленнями в розвитку. Лікувально-педагогічний комплекс. Динаміка спостережень.

  2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

  Програма курсу складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту і призначена для студентів 2-го курсу (3-й семестр) денного відділення та студентів 1-го курсу (2-й семестр) заочного відділення інституту корекційної педагогіки.

  «Невропатологія» – провідний курс в системі підготовки педагогів–дефектологів, що дозволяє сформувати правильне уявлення про структуру дефекту у дитини з проблемами в розвитку з урахуванням етіологічних, патогенетичних і клінічних аспектів.

  Курс «Невропатологія» включає два розділу – загальну неврологію. яка розглядає закономірності будови і функції нервової системи, основні симптоми та синдроми ураження різних її відділів, і приватну неврологію. що вивчає нервові хвороби.

  Програма курсу складається з трьох тематичних блоків. Перший блок традиційно присвячений вивченню основних неврологічних симптомів і синдромів, що виникають при ураженні нервової системи. При вивченні матеріалу цього блоку студенти освоюють неврологічну термінологію, знайомляться з клінічними проявами чутливих і рухових порушень, оволодівають методами клініко-неврологічного обстеження.

  Враховуючи професійне поле діяльності педагога-дефектолога, окремо виділений блок, присвячений вивченню мовних розладів і вищих кіркових функцій, що виникають при органічному ураженні нервової системи. У цьому блоці розглядаються питання класифікації мовних і кіркових розладів, їх топічна діагностика, неврологічна симптоматика і основні методи виявлення цих порушень.

  У третьому блоці вивчаються хвороби нервової системи інфекційного, травматичного, судинного та пухлинного походження. Розглядаються аномалії розвитку головного мозку і ряд інших захворювань нервової системи, найбільш часто зустрічаються в клінічній практиці педагога-дефектолога.

  Вивчення дисципліни здійснюється на лекціях і практичних заняттях. Окремі питання виносяться для самостійної роботи. Метою лекційного курсу є придбання знань про неврологічні симптоми, синдроми і хвороби, причини і механізми їх виникнення, а також сучасні методи діагностики. Метою лабораторних занять є закріплення знань, отриманих в лекційному курсі та навчальних виданнях, а також придбання навичок клінічного неврологічного обстеження дитини. На сучасному етапі розвитку неврології велика увага приділяється дітям, які мають мінімальні мозкові ушкодження, що клінічно проявляється синдром мінімальної мозкової дисфункції (ММД). В курсі «Невропатологія» студенти вивчають причини виникнення цього синдрому, варіанти його клінічного перебігу, методи клінічної та інструментальної діагностики, з метою виявлення вогнищ мозкової дисфункції, що особливого важливо для розробки адекватних методів медико-педагогічної корекції.

  В основу вивчення курсу невропатології покладено принцип синдромного аналізу, який дозволяє визначити структуру дефекту, встановити локалізацію осередку ураження з урахуванням часу його виникнення і морфофизиологической зрілості нервової системи. Подібний підхід до вивчення курсу допоможе майбутнього дефектолога самостійно проводити аналіз симптомокомплексу різних порушень у дітей з проблемами розвитку як органічного, так і функціонального генезу, і вибудовувати тактику корекційно-педагогічної роботи у взаємозв’язку з лікувальними заходами.

  3. Вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни.

  У процесі вивчення даного курсу студенти повинні знати.

  принцип будови головного і спинного мозку;

  основні відділи головного мозку і його структурно-функціональні утворення;

  основні синдроми чутливих, рухових і вегетативних розладів;

  синдроми порушень вищих кіркових функцій;

  причини виникнення, клінічні прояви та наслідки пре– та перинатальних уражень центральної нервової системи;

  найбільш часто зустрічаються вади розвитку головного мозку;

  види, клінічні прояви і можливі наслідки травматичних, інфекційних та судинних уражень нервової системи;

  основні спадкові хвороби нервової системи, що виявляються в дитячому віці;

  повинні вміти.

  проводити синдромний аналіз різних захворювань нервової системи, з виділенням чутливих, рухових, вегетативних розладів і порушень вищих кіркових функцій;

  виявляти чутливі, рухові і вегетативні розлади;

  виявляти патологію (або недостатність) черепно-мозкової іннервації;

  проводити клінічне неврологічне обстеження дітей за загальноприйнятою схемою;

  поєднувати при виборі методів корекційної роботи лікарські та педагогічні заходи.

  Програмою передбачена динамічна координація лекційних і лабораторних занять, гнучка система перевірочних і контрольних робіт, індивідуалізація завдань для самостійної роботи студентів.

  Курс розрахований на 20 годин лекційних, 28 годин лабораторних занять; окремі питання курсу виносяться для самостійної роботи. Іспит. Внутрисеместровая атестація проводиться у вигляді тестових контрольних робіт, вирішення ситуаційних задач (лекцій, експрес-опитування тощо).

  4. Обсяг дисципліни, види навчальної роботи

  Короткий опис статті: невропатолога Тип: Пояснювальна записка; Size: 1.16 Mb.; Значення стресу в дитячому віці. Фізичний розвиток і зовнішнє середовище, їх значення для розумового розвитку дитини. Медико-психолого-педагогічне консультування. Раннє виявлення дітей з відхиленнями в розвитку. Лікувально-педагогічний комплекс. Динаміка спостережень «невропатологія» документи реферати

  Джерело: «невропатологія»

  Також ви можете прочитати