Курс гістології

05.09.2015

Курс гістології

Курс гістології кафедри морфологічних дисциплін

Завідувач курсом гістології, BSc, MSc, кандидат біологічних наук Жарков Микола Володимирович.

Інформація про завідуючого курсом гістології.

Жарков Микола Володимирович народився у 1975 році. У 2000 році закінчив бакалаврат біологічного факультету КазГНУ їм. аль-Фарабі за спеціальністю «Біологія». У 2003 році закінчив магістратуру біологічного факультету Скарбницю їм. аль-Фарабі за спеціальністю «біотехнологія» із спеціалізацією «Клітинна та молекулярна біотехнологія».

З 2003 по 2009 роки Н.В. Жарков працював науковим співробітником в лабораторії патоморфології пухлин Казахського НДІ онкології та радіології.

З 2009 року Н.В. Жарков працював старшим науковим співробітником у науково-практичній лабораторії «Консультант Біотех».

У 2010 році Жарков Н.В. успішно захистив кандидатську дисертацію по темі: «Морфофункциональная характеристика макрофагів і їх роль при запаленні і раку товстої кишки», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.25 — гістологія, цитологія, клітинна біологія.

За час роботи Жарков Н.В. проявив себе як хороший дослідник. Він досконало володіє такими методами дослідження біологічного матеріалу, як гістологічний, гістохімічні, імуногістохімічний, морфометричний та статистичний. Бере участь у виконанні наукових програм. Професійно володіє комп’ютерними технологіями. В роботі відрізняється пунктуальністю, акуратністю, відповідальним ставленням до роботи, користується заслуженою повагою у колег.

Жарков Н.В. є автором і співавтором понад 50 наукових робіт з патоморфології пухлин, клітинної біології й пухлина-асоційованим макрофагам, має 3 авторських свідоцтва на винаходи.

Історія створення курсу гістології.

Курс гістології заснований доцентом Панової О. А. в 1993 р.

Вона внесла величезний внесок у розвиток і становлення гістології, патологічної анатомії та судової медицини, очолюючи курс гістології аж до 2006 р. Ольга Архипівна Панова була першим деканом Казахстанського медичного університету.

На зміну О. А Панової прийшла к. б.н. доцент Батурина Тетяна Олександрівна. Вона керувала курсом з 2006 по 2012 р.

З 2012 року курсом гістології керує к. б.н. Жарков Микола Володимирович.

Цілі, завдання, основні напрями діяльності кафедри:

Основна мета дисципліни — формування у студентів сучасних знань про структурної організації процесів життєдіяльності людини і можливості цілеспрямованого впливу на них.

Завдання дисципліни:

• визначати структуру та функцію клітин та їх похідних;

• визначати загальні закономірності гістогенезу, будови, гистофизиологии і регенерації тканин;

• розрізняти особливості тканин, що виникають внаслідок їх спеціалізації в різних органах;

• застосовувати набуті навички та вміння при мікроскопірованіі гістологічних препаратів та ідентифікації тканин.

Кінцеві результати вивчення дисципліни:

Вміти:

• розрізняти на светооптическом рівні структури ядра і цитоплазми клітин;

• розпізнавати в препаратах клітинні та неклітинні структури тканин;

• розпізнавати на електронних мікрофотографіях загальні та спеціальні органели клітини;

• визначати тканинні елементи в органах.

Володіти навичками:

• мікроскопування гістологічних препаратів;

• замальовки і опису гістологічних препаратів.

Навчальна робота курсу гістології.

Навчальний процес та методична робота з дисципліни гістологія курсу гістології Казахстансько-Російського медичного університету реалізується відповідно до ГОСО та курсовими планами відповідних спеціальностей і в

повному обсязі відповідають нормативним документам. Курс гістології забезпечений наочно-иллюстрационными і демонстраційними матеріалами, методичними розробками та засобами контролю. У викладанні дисципліни використовуються сучасні технології навчання.

Наявність навчально-методичної документації:

• державні загальноосвітні стандарти освіти за спеціальностями;

• типові та робочі навчальні плани з усіх спеціальностей написані на державному та російською мовами, на них є рецензії;

• тематичні плани занять і лекцій у робочих планах із змінами, що вносяться щорічно;

• протоколи узгоджень по горизонталі і по вертикалі;

• план роботи кафедри;

• протоколи кафедральних нарад російською мовою, з резюме державною мовою;

• індивідуальні плани робіт викладачів;

• план і журнали ЛКК;

• календарно-тематичні плани лекцій і практичних занять за всіма спеціальностями у відповідності з робочими навчальними планами на державному та російською мовами.

• по всім темам, зазначених у календарно-тематичні плани, підготовлені методичні розробки, демонстраційний матеріал контролюючі засоби для студентів і викладачів мовами навчання.

• є тези лекцій по всім темам мовами навчання з наочним посібником, лекції підготовлені в електронному вигляді з великим демонстраційним матеріалом.

• студенти забезпечені навчально-методичними розробками мовами навчання, з усіх дисциплін кафедри. Кількість підручників у бібліотеці КРМУ в достатній кількості.

Лікувальна робота курсу гістології.

Оскільки гістологія є фундаментальною, а не клінічною дисципліною, то лікувальна робота на курсі гістології не передбачена.

Наукова діяльність кафедри, тематики, наукові праці, публікації;

Згідно з планом роботи НДР гістологічна лабораторія курсу кафедри гістології морфологічних дисциплін бере участь у наступних наукових тематиках:

В основній науково-дослідної теми, що проводиться університетом «Удосконалення надання медичної допомоги жителям сільських регіонів на рівні ПМСД».

А також в рамках основного науково-дослідного проекту університету з 2009 р. спільно з громадським фондом «Асар-Погоди» та «Фондом Першого Президента Республіки Казахстан» бере участь у виконанні проекту «Надання спеціалізованої діагностичної медичної допомоги населенню віддалених регіонів РК з використанням пересувних медичних комплексів».

Крім того, викладачами курсу гістології здійснюється виконання кількох ініціативних науково-дослідних тематик по зіставленню гістологічних і молекулярно-біологічних характеристик пухлин травної та репродуктивної систем, вивчення макрофагальной інфільтрації при запальних і пухлинних захворюваннях товстої кишки, вивчення механізмів резистентності пухлин молочної залози до проведеної таргетної терапії.

Співпраця кафедри в галузі науки, освіти з іншими кафедрами, установами, у т. ч. міжнародні;

В області наукових досліджень і освіти курс гістології КРМУ знаходиться в постійному контакті з наступними науковими та освітніми установами:

1. Кафедра гістології КазНМУ їм. Асфендиярова;

2. Казахський НДІ онкології та радіології;

3. Кафедра біорізноманіття біологічного факультету Скарбницю їм. Аль-Фарабі;

4. Науково-виробнича лабораторія «Консультант Біотех»;

Інформація для студентів, оголошення.

На курсі є навчальні та лекційні матеріали, що представляють інтерес для студентів у ході навчального процесу. Є також можливість для

виконання студентами самостійної роботи, оснащений стендом з робочими навчальними програми за спеціальностями на державному та російською мовами, календарно-тематичними планами, темами для самостійної роботи.

Співробітниками курсу гістології видані державною мовою «Методичні розробки для викладачів з гістології, цитології та ембріології» (2003) та підручник «Гістологія» (2007). Крім того було видано «Атлас по гістології, цитології та ембріології» на державному та російською мовами (2006).

Викладачі кафедри також брали участь у підготовці та виданні на державному та російською мовами навчальний посібник «Тестові завдання з Гістології-1» і «Тестові завдання з Гістології-2» (2009). Всі ці видання є в бібліотеці КРМУ і у пересувній бібліотеці курсу гістології.

Також пропонується для завантаження з сайту деякі публікації співробітників курсу гістології та підручник і атлас з цитології, ембріології та гістології.

Короткий опис статті: гістологію

Джерело: Курс гістології

Також ви можете прочитати