Гістологія Медичний довідник

04.09.2015

Гістологія

Гістологія — це мо-ді-ко-біо-логи-че-ська—ка, ізу-чающая за-до-номер-але-сті раз-ві-тія, стро—ня і функції тка-ній багато-кле-точ-вих жи—них і че-ло-ве-ка .

histologia, LNH; гісто — + гречок. logos-наука, вчення

загальна гістологія

загальна Гістологія — це раз-справ Р. іс-а-дме загальні за-до-номер-але-сті раз-ві-тія, стро—ня і функції тка-нею. раз-ра-ба-ти-вающий їх клас-сифи-кацию і мо—ди іс-а—ва-ня.

гістологія описова

Гістологія описова — це нап-ле-ня Р. в ос-нов-вим ме—будинок до—рого яв-ля-ет-ся опі-са-ня стро—ня тка-нею .

гістологія порівняльна

Гістологія порівняльна — це нап-ле-ня Р. в ос-нов-вим ме—будинок до—рого яв-ля-ет-ся порів-не-ня раз-ві-тія, стро—ня і функції тка-нею у раз-ліч-але орга—зо-ван-вих жи—вих .

гістологія приватна

син. мікроскопічна анатомія

Гістологія приватна — це раз-справ Р. по—вящен-ний ізу-че-нію мі—ро-скопи-че-ського стро—ня від-дель-них орга-нов і сі—тим орга-нізму .

гістологія еволюційне

Гістологія еволюційне — це нап-ле-ня Р. в ізу-чающее за-до-номер-але-сті раз-ві-тія тка-нею в процес-се фі-ло-ге-не-.

гістологія екологічна

Гістологія екологічна — це нап-ле-ня Р. в ізу-чающее осо-бен-але-сті раз-ві-тія і стро—ня тка-нею у зв’яз-зи з вооз-дії-їм ус-ло-вій обі-та-ня і адап-таци-їй до навколишнього середови-де .

гістологія експериментальна

Гістологія експериментальна — це нап-ле-ня Р. в ізу-чающее вим-не-ня тка-нею в ре-зульта-ті екс-пе-римен-таль-вих вооз-дій.

Короткий опис статті: гістологія це

Джерело: Гістологія — Медичний довідник

Також ви можете прочитати